صاحب امتیاز و مدیر مسوول
  انجمن روابط عمومی ایران (جواد قاسمی)

 


ماهنامه روابط عمومی:
  تهران، بلوار دادمان، خیابان میلاد، کوچه میلاد 4 پلاک 1 

تلفن:
   88579727

نمابر:
    88579726

آدرس سایت:
www.prsir.org
 

پست الکترونیکی:
ghasemi.j@prsir.org