یـکی از اقدامات مفید انجمن جهانی روابط عمومی ایـجاد رقابت سالم بین فعالان روابط عمومی و نقد بیطرفانه وکارشناسانه عملکردها وارائه الگوهای منـاسب ومؤثرکارها، از طـریق بـرگزاری مسابقه دو سالانه بهترین فعالیت های روابط عمومی در سطح جهانی است.

در ایـن مسابقه از همه کارگزاران روابط عمومی درپنج قاره جهان خواسته می شود تـا یـک یا چند فعالیت روابـط عمومی خود را که در طول دو سال انجام داده اند ، برای شرکت در این میدان رقابت جهانی به انجمن جهانی روابط عمومی ارسال کنند. این فـعالیت ها و برنامه های روابط عمومی از سوی هیاتی از کارشناسان روابـط عمومی جهانی مـورد ارزیابی و قضاوت قرارگرفته و به بهترین ها جوائزی اهدا می شود.

پس از اعلام نظرداوران همه برنامه و فعالیت های روابط عمومی که حائز رتبه ای شده اند همراه با نقد و نظر داوران درزیر جزئیات ، در یک مجموعه به عنوان مرجع آموزشی و بـانک اطلاعاتی و منبع تعذیه ایده های نوکارشناسان ومدیران خانواده روابط عمومی جهانی انتشار می یابد . تـاکنون ده مسابقه از این مجموعه انجام گرفته .

این مجموعه ها منشا محتوای بیشترین کتابها و منابع آموزشی روابط عمومی بوده است و مواد آموزشی متون این رشته عمدتا از درون این فعالیت ها استنباط و استخراج شده اند.

این مسابقات بطور مستقیم و غیرمستقیم در استانداردکردن الـگوهای فعالیت های روابط عمومی و ایجاد فرهنگ جهانـی مشترک روابط عمومی وتوسعه تفاهم و دیدگاه های کارشناسانه خانواده روابط عمومی جهانی مؤثر بوده است. یکی دیگرازاقدامات مفید انجمن جهانی روابط عمومی بـرای توسعه روابط عمومی درسطح جهان، برگزاری، کنگره جهانی روابط عمومی، هرسه سال یکبار است.