اولین نشست

اولین نشست

سخنران :آقای دکتر فاطمی

موضوع :مهارتهای پیام رسانی در روابط عمومی

زمان :1387/02/04

مکان : فرهنگ سرای ورشو


دومین نشست

دومین نشست

سخنران : آقای دکتر میناوند

موضوع :دیپلماسی به روش روابط عمومی

زمان :1387/03/01

مکان :تالار حرکت


سومین نشست

سومین نشست

سخنران :دکتر امید مسعودی

موضوع : جهانی شدن و روابط عمومی

زمان :1387/04/05

مکان :تالار حرکت


چهارمین نشست

چهارمین نشست

سخنران : دکتر سعیدی کیا سری

موضوع :رسانه و روابط عمومی

زمان :1387/05/02

مکان :تالارحرکت


پنجمین نشست

پنجمین نشست

سخنران :دکتر سعید باهر

موضوع :ارتباط انسانی و روابط عمومی

زمان :1387/06/06

مکان : تالار حرکت


ششمین نشست

ششمین نشست

سخنران : دکتر عباس زادگان

موضوع :تجربه موجود در ارتباطات موثر

زمان :1387/08/01

مکان :تالار حرکت


هفتمین نشست

هفتمین نشست

سخنران :دکتر باقر ساروخانی

موضوع :جامعه شناسی ارتباطات

زمان :1387/09/06

مکان :تالار حرکت


هشتمین نشست (گردهمایی شماره 117)

هشتمین نشست (گردهمایی شماره 117)

سخنران :دکتر قراملکی

موضوع :اخلاق در روابط عمومی

زمان :1387/10/04

مکان :تالار حرکت


نهمین نشست (گردهمایی شماره 118)

نهمین نشست (گردهمایی شماره 118)

سخنران : دکتر گودرزی

موضوع :نقش هوش هیجانی در توسعه ارتباطات

زمان :1387/11/02

مکان :تالار حرکت


دهمین نشست (گردهمایی 119)

دهمین نشست (گردهمایی 119)

سخنران : هیئت مدیره و بازرس انجمن روابط عمومی ایران

موضوع :مجمع عمومی انجمن روابط عمومی ایران ( مرحله دوم )

زمان :1387/12/14

مکان :سالن همایش های سازمان مدیریت منابع آب وزارت