یکصد و بیست و نهمین جلسه انجمن

یکصد و بیست و نهمین جلسه انجمن

سخنران : دکتر سلطانی فر

موضوع : سیر تحولات روابط عمومی با توجه به تاثیر تکنولوژی

زمان :1389/02/01

مکان :سالن اجتماعات شرکت مدیریت منابع آب


یکصد و سیمین جلسه انجمن

یکصد و سیمین جلسه انجمن

سخنران : دکتر محمد صحفی

موضوع :نقش آفرینی روابط عمومی در مدیریت سرمایه های فکری

زمان :1389/03/05

مکان :فرهنگسرای شفق


یکصد و سی و یکمین جلسه انجمن

یکصد و سی و یکمین جلسه انجمن

سخنران :دکتر پرویز درگی

موضوع : نقش روابط عمومی در خوشنامی سازمان

زمان :1389/04/02

مکان :فرهنگسرای شفق


یکصد و سی و دومین جلسه انجمن روابط عمومی ایران

یکصد و سی و دومین جلسه انجمن روابط عمومی ایران

سخنران :دکتر پورزرندی

موضوع :نقش روابط عمومی

زمان :1389/05/13

مکان :سالن آمفی تئاتر شرکت مدیریت منابع آب ایران


یکصد و سی و سومین جلسه انجمن روابط عمومی ایران

یکصد و سی و سومین جلسه انجمن روابط عمومی ایران

سخنران :دکتر افخمی

موضوع :روابط عمومی و دیپلماسی فرهنگی

زمان :1389/07/07

مکان : سالن آمفی تئاتر شرکت مدیریت منابع آب ایران


یکصد و سی و چهارمین جلسه انجمن روابط عمومی ایران

یکصد و سی و چهارمین جلسه انجمن روابط عمومی ایران

سخنران : محمد علی بیدار مغز

موضوع : تشریفات در روابط عمومی

زمان :1389/08/05

مکان :سالن همایشهای سازمان مدیریت منابع ایران


یکصد و سی و پنجمین جلسه انجمن روابط عمومی ایران

یکصد و سی و پنجمین جلسه انجمن روابط عمومی ایران

سخنران :علی میر سعید قاضی

موضوع :روابط عمومی ایران و کشور های همسایه

زمان :1389/09/09

مکان :سالن آمفی تئاتر خانه شهریاران جوان


یکصدوسی و ششمین جلسه انجمن روابط عمومی ایران

یکصدوسی و ششمین جلسه انجمن روابط عمومی ایران

سخنران :دکتر محسن قدمی

موضوع :مدیریت نوین ارتباطات و توسعه سازمانی

زمان :1389/11/04

مکان :سالن آمفی تئاتر شرکت مدیریت منابع آب ایران


یکصد وسی و هفتمین جلسه انجمن

یکصد وسی و هفتمین جلسه انجمن

سخنران :دکتر علی اصغر کیا

موضوع :نقش تکنولوژی های ارتباطی در روابط عمومی

زمان :1389/12/11

مکان :سرای محله خاقانی