یکصد و پنجاه و هفتمین جلسه انجمن

یکصد و پنجاه و هفتمین جلسه انجمن

سخنران : دکتر حسین باهر

موضوع :بیست راهکار فراگیری روابط عمومی

زمان :1392/02/10

مکان :سالن همایش های شهید عباس پور


یکصدوپنجاه وهشتمین گردهمایی انجمن

یکصدوپنجاه وهشتمین گردهمایی انجمن

سخنران :دکتر محسن قدمی

موضوع :رشد مهارتهای تعاملی

زمان :1392/03/04

مکان :سالن رودکی برج میلاد


یکصد و پنجاه و نهمین گردهمایی انجمن

یکصد و پنجاه و نهمین گردهمایی انجمن

سخنران :دکتر خانیکی

موضوع :رویدادگی ، افکار عمومی و رفتار انتخاباتی

زمان :1392/04/05

مکان : سالن همایش های شهید عباس پور


 یکصد و شصتمین گردهمایی انجمن

یکصد و شصتمین گردهمایی انجمن

سخنران : دکتر حشمت زاده

موضوع :روابط عمومی ها و ارائه و ارزیابی کارنامه دولتها

زمان :1392/06/07

مکان :سالن کوثر صدا و سیمای ایران


یکصد و شصت و یکمین گردهمایی ماهانه انجمن

یکصد و شصت و یکمین گردهمایی ماهانه انجمن

سخنران :امیر خوراکیان

موضوع :نقش و عملکرد سازمان فرهنگی- هنری شهرداری تهران

زمان :1392/07/04

مکان :سالن همایش های فرهنگسرای شفق


یکصد و شصت و دومین گردهمایی ماهانه انجمن

یکصد و شصت و دومین گردهمایی ماهانه انجمن

سخنران : دکتر خاکی

موضوع : جوانمردی سازمانی

زمان :1392/08/03

مکان :سالن همایش های شهید عباس پور


یکصد و شصت و سومین گردهمایی ماهانه انجمن

یکصد و شصت و سومین گردهمایی ماهانه انجمن

سخنران :مهندس فرید تربتی

موضوع : مدیریت روابط مشتری و رسانه های اجتماعی

زمان :1392/09/06

مکان :فرهنگسرای شفق


یکصد و شصت و جهارمین گردهمایی ماهانه انجمن

یکصد و شصت و جهارمین گردهمایی ماهانه انجمن

سخنران :انتخاب هیات مدیره و بازرس

موضوع :انتخابات انجمن دوره هشتم

زمان :1392/10/04

مکان :فرهنکسرای شفق


یکصد و شصت و پنجمین گردهمایی انجمن

یکصد و شصت و پنجمین گردهمایی انجمن

سخنران :میرکمال میرنصیری

موضوع :زبان بدن و نقش آن در موفقیت روابط عمومی

زمان :1392/11/05

مکان :فرهنگسرای شفق


یکصد و شصت و ششمین گردهمایی انجمن

یکصد و شصت و ششمین گردهمایی انجمن

سخنران :دکتر منصورساعی

موضوع :چالش های نظارت رسانه ها بر سازمان های دولتی

زمان :1392/12/07

مکان :فرهنگسرای شفق