موسسات و سازمانها
 انجمن صنفی تبلیغات ایران
  باشگاه مهندسان ایرانی
 دفتر ریاست جمهوری
 دفتر مدیریت و برنامه ریزی
 سازمان حج و زیارت
 سازمان هوا شناسی کشور
 شرکت خدماتی بورس تهران
 شرکت صنایع فرش ایران
 شهرداری تهران
 مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران
 مرکز بررسی های استراتژیک
 مرکز تحقیقات پزشکی ایران
 موسسه آموزشی نیکوکاری رعد
 موسسه تحقیقات بیوتکنولوژی
 موسسه مطالعات دریای خزر
 کانون هموفیلی ایران
 مؤسسه کارگزار روابط عمومی
 شرکت مخابرات ایران
 شرکت مخابرات استان تهران
 انتشارات سروش