چالش های عبور از روابط عمومی سنتی تا رسیدن به روابط عمومی الکترونیک

تاریخ انتشار :دوشنبه 14 مرداد 1398
چالش های عبور از روابط عمومی سنتی تا رسیدن به روابط عمومی الکترونیک

 

چالش های عبور از روابط عمومی سنتی تا رسیدن به روابط عمومی الکترونیک

 فرشید نادریان فعال حوزه رسانه و ارتباطات و از مدیران حوزه روابط عمومی کشور؛

سنت گرایی گاه در اذهان ارزشمندی و بقا و گاه عقب ماندگی و کهنگی را تداعی می کند و این امر در تقابل یکدیگر به مبارزه پرداخته تا بتوان از این میان گاه به اجبار و گاه به ادراک یکی را پذیرفته و بدان باور داشته باشیم و آن را مورد پذیرش قرار دهیم.

در حوزه روابط عمومی نیز این چالش ایجاد شده که می بایست از سنت گرایی عبور کرده و با تکیه بر حال دانش فناوری و اطلاعات ، این حوزه را نیز عبور داده و سوار بر پالس های نوین با دگرگونی دیگری روبرو سازیم.

ارتباطات و بطور شاخص روابط عمومی در حال گذر از زمانه ی ست که در آن هم در حال تکامل یافتن وجودی است و هم در حال رشد برای مدرن شدن و اگر در این ورطه از زمان بدرستی هدایت و عنایت نشود چه بسا دچار آفت های جبران ناپذیر شده و چارچوب وجودی خود را نیز در مخاطره ببیند.

گسترش و و فراگیر بودن حوزه ارتباطات و روابط عمومی این حوزه را به کشمکشی رسانیده که تفاسیر و نگرش ها بر این حوزه چه اصولی و چه غیر عقلایی پدیدار گشته و برداشت ها از چگونگی آن نیز گاهاً این ساختار را از مسیر مورد وثوق خارج نموده و به ورطه اشتباه و خطا می رساند.

در این حین تغییر ساختار آن از سنت گرایی به الکترونیک که به جد یک الزام و نیاز ساختاری برای این حوزه بشمار می رود می تواند با لطماتی روبرو سازد که این امر می طلبد کارشناسان و متخصصان آن با رصد مطلوب این عبور از گذر دگرگونی و شیوه سازی مدرن ضمن حفظ ساختار و بینش تحول گرای این حوزه ،بتوانند شیوه اجرایی مطلوب مطابق با تکنولوژی و فناوری های مدرن روز در آن جاری نموده و دستاوردی ماندگار بر اساس و پایه منطق و عقلانیت بر آن استوار سازند.

بی شک نقش روابط عمومی ها در استراتژی‌های چون بازاریابی دیجیتال بعنوان یکی از شاخه های ارتباطات مدرن می تواند بسیار تعیین کننده و اثر گذار بوده و این شاخه که خود از دو باور بازاریابی بعنوان یک حوزه کارآمد و دیجیتال بعنوان یک قلمرو نوین و ساختار ساز پیشرفته معنا گرفته را بسیار کمک حال و شفاف ساز باشد.

امید است این انتقال بر پایه علم و دانش و نیز نقش آفرینی در شاخه ی کاربردی بازاریابی دیجیتال بتواند اساس و بنیان اثرمند بودن حوزه ارتباطات و روابط عمومی ها را بیش از پیش شکوفا نموده و نشان دهد که این حوزه کمتر توسعه یافته در کشور بعنوان یک حوزه تازه جلوگر شده چه تکنیک ها و تاکتیک های برای دستبیابی به تحول گرایی در مباحث مختلف را در خود نهفته دارد که می تواند از آن بهره مند شد.