روابط عمومی ها نیازمند رویکرد جدیدی از حرفه ای گرایی هستند

تاریخ انتشار :دوشنبه 7 آبان 1397
روابط عمومی ها نیازمند رویکرد جدیدی از حرفه ای گرایی هستند

روابط عمومی ها نیازمند رویکرد جدیدی از حرفه ای گرایی هستند
باتوجه به گسترش شگرف تکنولوژهای نوین ارتباطی وتوسعه شبکه های اجتماعی، روابط عمومی ها امروزه نیازمند رویکردجدیدی از حرفه گرایی شده اند.
به گزارش ستاد خبری سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی،دکترجک لین پورسل عضوهیات مدیره انجمن بین المللی روابط عمومی ازکشورایرلند ضمن  ابراز خرسندی از حضور دراین مراسم در تهران گفت: امروزه دنیای مجازی درمقابل روابط عمومی ها قدعلم کرده  و ناچار به ورود به یک دوره جدید از حرفه ای گرایی در روابط عمومی  هستیم و مطالعات موردی و تحقیقات دراین راستا نشان می دهد که روابط عمومی ها ی موثر چقدر توانسته اند در ساختن جهانی بهتر مفید واقع شوند.
وی افزود: امروزه درجهان ما با جمعیت حدود هفت میلیارد و 700 نفر، با انبوهی از مخاطبان مواجه ایم که درحال انتشار و پمپاژانبوهی ازداده های نادرست در زمینه های مختلف هستند که این اگرچه تاسف باراست اما وظیفه روابط عمومی ها دراین زمینه روشنگری وپاسخگویی به ابهامات  است .
عضوهیات مدیره انجمن بین المللی روابط عمومی کارکردن درفضای مجازی ویادگیری شیوه های استفاده ازاین فضارابرای روابط عمومی ها ضروری خواند وافزود:استفاده از این فضا بدون آشنایی با سواد فضای مجازی امکان پذیر واثربخش نخواهد بود.
دکترپورسل به سه مرام نامه ای که طی دو دهه گذشته از سوی انجمن بین المللی روابط عمومی برای بهبود کارکرد روابط عمومی ها درجهان منتشر شده اشاره کرد وگفت: پیچیدگی هایی که طی این دوران درالزامات حرفه ای روابط عمومی پدید آمده برلزوم توجه ویژه روابط عمومی به نوآوری و پاسخگویی به انتظارات افکار عمومی تاکید کرده است.